Home Partener 2 – NEXILIA PROJECT SRL

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 4,521,845.46 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 4,247,443.74 lei

 

Durata proiectului: 36 luni

 

Perioada de implementare a proiectului: 10 iulie 2020 – 09 iulie 2023

 

Beneficiar: Comuna Brateiu

Partener 1: Asociaţia Centrul pentru Iniţiative Sociale IMPROVE Mediaş

Partener 2: Nexilia Project SRL Mediaş

 

Aria de desfăşurare a proiectului:

regiunea Centru, judeţul Sibiu, localitatea Brateiu

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea comunitară şi creşterea calităţii vieţii Comunei Brateiu prin asigurarea unei intervenţii sociale integrale în domenii sociale relevante, respectiv ocupare, servicii sociale şi socio-medicale, locuire şi favorizarea accesului la informare privind drepturile sociale şi cetăţeneşti a membrilor comunităţii

Obiective specifice:

 • Creşterea competenţelor profesionale şi a gradului de ocupare în rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitate prin asigurarea unui pachet complex şi integrat de servicii de ocupare, formare profesională şi plasare a forţei de muncă bazate pe principii ştiinţifice şi adaptabile contextului economico-social identificat în comunitate
 • Stimularea spiritului antreprenorial al locuitorilor din comunitate şi consolidarea mediului de afaceri locale prin măsuri concrete de susţinere a potenţialilor antreprenori şi, nu în ultimul rând, prin subvenţionarea celor mai sustenabile 7 afaceri identificate pe perioada implementării proiectului
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi reducerea riscului de sărăcie şi excluziune socială a 250 persoane marginalizate din comunitate prin asigurarea unui pachet complex şi integrat de servicii sociale ce vor fi furnizate prin structura de servicii sociale înfiinţată prin PNDR şi socio-medicale, bazat pe nevoile identificate

Grupul ţintă al proiectului: 250 persoane (40% femei), din care 100 cetăţeni de etnie romă (40%)

Activităţi:

 • Servicii sociale integrate
 • Servicii de ocupare
 • Servicii de antreprenoriat

Toate cele 250 de persoane din grupul ţintă vor beneficia de servicii sociale integrate şi vor fi implicate în activităţi de responsabilizare comunitară şi de dezvoltare a spiritului civic. 125 persoane (din care 50 de etnie romă şi 60 femei), vor beneficia şi de servicii de ocupare;  dintre acestea, 50 persoane (din care 15 de etnie romă şi 15 femei) vor fi selectate pentru a beneficia de servicii de antreprenoriat. Toţi membrii grupului ţintă vor beneficia de servicii sociale şi vor fi implicaţi în activităţi de responsabilizare comunitară şi de dezvoltare a spiritului civic.

Rezultate aşteptate:

 • 250 de persoane (200 adulţi şi 50 de copii) aflate în sărăcie şi risc de excluziune socială din comunitate beneficiare de servicii sociale integrate, din care 100 de etnie romă
 • 125 persoane implicate în măsuri active în vederea stimulării şi asigurării ocupării pe piaţa muncii, din care 50 de etnie romă
 • 125 persoane informate şi consiliate în carieră
 • 100 persoane participante la cursuri de calificare în domenii cerute pe piaţa muncii locală şi subvenţionate, din care 40 de etnie romă
 • 125 persoane mediate pentru asigurarea angajabilităţii, din care 50 persoane de etnie romă
 • 28 de persoane integrate pe piaţa muncii/angajate, din care 5 de etnie romă
 • 50 de persoane formate în domeniul „Competenţe antreprenoriale”
 • 50 de persoane participante la sesiuni de mentorat
 • 7 câştigători desemnaţi şi 7 afaceri subvenţionate, funcţionale şi sustenabile; minim 7 locuri de muncă noi create
 • 40 persoane vârstnice sprijinte prin furnizarea de servicii sociale integrate
 • 200 persoane beneficiare de servicii socio-medicale de prevenţie
 • 100 de persoane beneficiare de servicii sociale şi de informare cu privire la fenomenul violenţei domestice